મોટોરોલાએ પેન્ટોન કલર ઓફ ધ યર 2024 – પીચ ફઝમાં મોટોરોલા razr40 અલ્ટ્રા અને edge40 નીયો પ્રસ્તુત કરીને ભારતમાં જીવનશૈલીની ટેકનોલોજીમાં પરિવર્તન લાવી દીધું!

11 જાન્યુઆરી, 2024 – ભારતની શ્રેષ્ઠ 5G સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ મોટોરોલા અને વૈશ્વિક કલર ઓથોરિટા પેન્ટોન™એ પેન્ટોન કલર ઓફ ધ યરમાં ઉપકરણો બનાવવા બીજા વર્ષ માટે જોડાણ કર્યું છે. મોટોરોલા પેન્ટોન™ સાથે એકથી વધારે વર્ષનું વિશિષ્ટ જોડાણ ધરાવતી પ્રથમ અને એકમાત્ર સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ છે, જે અર્થસભર નવીનતા મારફતે લોકોના જીવનને સમૃદ્ધિ કરવાની સાથે ડિઝાઇન રંગો સાથે…

Read More

Page 3 Lifestyle exhibition for festival (Navratri& Diwali) and wedding Collection at Rajpath Club Ahmedabad

Ahmedabad: Page3 Lifestyle exhibition is it’s kind of exclusive lifestyle exhibition hosted by orchid events and exhibitions at Rajpath Club Golden hall, S. G. Highway Ahmedabad from 29 September to 01 October, 2023 Lifestyle exhibition 2023 will be there for three days for amdavadi shopping lovers Organisor of PAGE 3 Mr. Brijesh Shah & Mrs…

Read More
mpowering Change Ranjeev Singh Sidhu's Journey of Transformation

Ranjeev Singh Sidhu: A Catalyst for Personal Growth and Empowerment

Amid the bustling landscape of personal development, Ranjeev Singh Sidhu emerges as a luminary, reshaping the contours of wellbeing and transformation. From the quaint corners of Punjab to the dynamic sphere of the United Kingdom, Sidhu’s journey is marked by an indelible connection to his heritage, serving as the cornerstone of his profound impact. Sidhu’s…

Read More